1

Za lepší INFORMOVANOST

Prosazujeme lepší informovanost a vyšší důraz na komunikaci klíčových témat. Naším cílem je pravidelné a podrobné informování o záměrech města v dostatečném předstihu. Budeme zveřejňovat veškeré smlouvy uzavřené mezi městem a soukromými firmami na webu. Chceme prosadit předávání veškerých informací formou srozumitelnou pro každého občana. U zvláště důležitých otázek, týkajících se Nasavrcka, budeme prosazovat možnost vyhlášení místního referenda.

2

Za lepší ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Velkou prioritou našeho sdružení je i ochrana životního prostředí. Budeme důsledně kontrolovat hospodaření a provoz skládky v souladu s integrovaným povolením a minimalizací negativních vlivů provozu na životní prostředí. Jsme proti případnému prodeji čističky odpadních vod. Chtěli bychom zrealizovat rozšíření programu třídění odpadů.

3

Za lepší HOSPODAŘENÍ A SPRÁVU VĚCÍ VEŘEJNÝCH

Prosazujeme efektivní řízení chodu a odpovědný přístup zaměstnanců městského úřadu. Chceme dokončení klíčových investičních akcí, jako je rekonstrukce náměstí a kanalizace. V oblasti investic a výběrových řízení budeme prosazovat průhlednější otevřená jednokolová výběrová řízení. Podporujeme realizaci úprav fotbalového hřiště, dokončení keltského skanzenu a opravu hřbitova. Je důležité rozvoj koncipovat samostatně i pro jednotlivé místní části.

4

Za lepší SPOLKOVÝ ŽIVOT

Zasadíme se o obnovu tradic, například masopustního průvodu, nebo stavění máje, za spolupráce všech sdružní tak, aby došlo k obnovení dobrých vztahů mezi občany a radnicí. Budeme se zasazovat za co největší možnou podporu činnosti spolků ze strany města.

5

Za lepší BUDOUCNOST

Budeme hledat nové zdroje financí pro město, které by nahradily příjem ze skládky po ukončení jejího provozu. Chceme podpořit nejen rozvoj města, ale i podnikání, kulturu, rozšíření možností trávení volného času, turistický ruch i bezpečnost v našem regionu.