27.01.2016 | Zasedání zastupitelstva města – 18:00 na zámku

Program:

  1. Úvod – přivítání, kontrola usnášeníschopnosti, určení zapisovatelky, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání
  2. Žádost FC Nasavrky o poskytnutí dotace z rozpočtu města na investiční záměr „Rekonstrukce fotbalového hřiště“
  3. Závěr