07.12.2015 | Zasedání zastupitelstva města – 18:00 na zámku

Program:

1. Úvod – přivítání, kontrola usnášeníschopnosti, určení zapisovatelky, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání

2. Zpráva o činnosti Rady města, komisí RM a výborů ZM, kontrola plnění usnesení minulého ZM

3. Plnění rozpočtu r. 2015

4. Rozpočtová opatření č.5 a č.6

5. Úvěr na rekonstrukci náměstí

6. Rozpočet na rok 2016 a rozpočtový výhled 2017-2026

7. Zplnomocnění Rady města k provádění rozpočtových opatření

8. Pozemky, nemovitosti – nákup, prodej

9. Smlouva o bezúplatném převodu majetku se svazkem obcí CŽH

10. Obecně závazná vyhláška města Nasavrky č. 2/2015

11. Provozování kanalizace – II. etapy

12. Vyhlášení výběrového řízení pro rok 2016 na poskytnutí půjčky z FRB (Fondu rozvoje bydlení)

13. Plán zasedání ZM na rok 2016

14. Návrhy, připomínky a podněty

15. Závěr